GDPR

Zpracování osobních dat

 

Podpisem přihlášky dítěte na tábor dáváte souhlas se zpracováním jeho osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • rodné číslo
 • emailová adresa
 • fotografie a videa
 • další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte

 

a to pro účel:

 • organizace Letního tábora Brněnka a jeho propagace, jakož i propagace OSB Brněnka a její činnosti na webových stránkách tábora www.jedemenatabor.cz v roce 2018/2019,
 • zveřejnění v propagačních materiálech tábora nebo pro účel účasti na předtáborovýchn výletech pořádané OSB v průběhu roku 2019/2020,
 • zpracování táborové kroniky pro rok 2019/20209 a jejího dokumentačního aj. významu.

 

Dále dáváte výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu (viz níže) za účelem vedení údajů v rámci pořádání LT Brněnka a to po celou dobu existence LT Brněnka.

 

Současně berete na vědomí a vyjadřujete svůj souhlas, že tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.  Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

 

Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou e-mailového oznámení na adresu info@jedemenatabor.cz.

 

Ochrana Vašich osobních údajů a Vašich dětí je pro nás důležitá. Ve spolku Občanské sdružení Brněnka z.s., se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jako spolek OSB budeme zpracovávat pro účely objednání letního tábora tyto Vaše údaje:

 • oslovení (u všech osob v rámci rezervace)
 • jméno (u všech osob v rámci rezervace)
 • příjmení (u všech osob v rámci rezervace)
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo (nebo čísla, pokud nám je sdělíte)
 • informace o zdravotním stavu nezletilého dítěte
 • datum narození (u dětí)

 

Jako spolek OSB budeme zpracovávat pro účely zasílání informativních sdělení tyto Vaše údaje:

 • e-mailová adresa (ve všech případech)
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • doručovací adresa

 

pro vydání daňového dokladu

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailová adresa
 • fakturační adresa

 

Místo uložení osobních údajů

Při pořádání letních táborů se k nám dostanou data, která mají i povahu osobních údajů. Abych zajistili jejich bezpečnost a snadnou dostupnost, využíváme cloudových služeb společnosti Google.

Zpracováváme o Vás pouze ty informace, které nezbytně potřebujeme, nebo ty informace, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete.

 

V Brně dne 4. 12. 2018

Miroslav Pospíšil

předseda OSB z.s.